8Nang si Jacob ay makapasok sa Egipto, at ang inyong mga magulang ay dumaing sa Panginoon, sinugo nga ng Panginoon si Moises at si Aaron, na siyang nagsipaglabas sa inyong mga magulang mula sa Egipto, at pinatira sila sa dakong ito. : 1 Umalis nga si David doon, at tumakas sa yungib ng Adullam: at nang mabalitaan ng kaniyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kaniyang ama, kanilang nilusong siya roon. 2 The rich man had a very large number of sheep and cattle, 3 but the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. Ngayo'y magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga-Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak.” 2 Sumagot si Samuel, “Paano ako pupunta roon? : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. At bumangon si David, at lumusong sa ilang ng Paran. 1 Samuel 12:24 New International Version (NIV) 24 But be sure to fear the Lord and serve him faithfully with all your heart; consider what great things he has done for you. { At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 At namatay si Samuel; at nagpipisan ang buong Israel, at pinanaghuyan siya, at inilibing siya sa kaniyang bahay sa Rama. 1 At si David ay tumakas mula sa Najoth, na nasa Rama, at siya'y dumating at nagsabi sa harap ni Jonathan, Anong aking ginawa? Nagkampo sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka. But I beg of you, fear God and worship him honestly and heartily. : 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. 1 Samuel 17. 17Hindi ba pagaani ng trigo sa araw na ito? anong aking kasamaan? 1 Samuel 23:29 De là David monta vers les lieux forts d'En-Guédi, où il demeura. Tagalog Bible: 1 Samuel. 1 Samuel 25 The Death of Samuel. : 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat. 7Ngayon nga'y tumayo kayo, upang aking maisaysay sa inyo sa harap ng Panginoon ang tungkol sa lahat na matuwid na gawa ng Panginoon, na kaniyang ginawa sa inyo at sa inyong mga magulang. 1 Samuel 12:24 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 24 Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. at anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama, upang kaniyang usigin ang aking buhay? But be sure to fear the LORD and faithfully serve him. 1 Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonatan na anak ni Saul ay napalapit kay David. 23Saka sa ganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin dahil sa inyo: kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. 1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. That would be a sin against God! The Birth of Samuel. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. if(sStoryLink0 != '') I’m staying right here at my post praying for you and teaching you the good and right way to live. 1 Sa Ramataim-zofim, isang bayan sa kaburulan ng Efraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. 1 Samuel 16 David Anointed King. Peninnah had children, but Hannah had none. 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. 19At sinabi ng buong bayan kay Samuel, Ipanalangin mo ang iyong mga lingkod sa Panginoon mong Dios, upang huwag kaming mamatay; sapagka't aming idinagdag sa lahat ng aming mga kasalanan ang kasamaang ito, na humingi kami para sa amin ng isang hari. You’ve seen how greatly he has worked among you! 22Sapagka't hindi pababayaan ng Panginoon ang kaniyang bayan dahil sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. 18Sa gayo'y tumawag si Samuel sa Panginoon; at ang Panginoon ay nagpasapit ng kulog at ulan ng araw na yaon: at ang buong bayan ay natakot na mainam sa Panginoon at kay Samuel. 1 Tinipon ng mga Filisteo ang mga sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma. 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. 25 … }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. May mga anak si Penina ngunit si Ana ay wala. Napamahal si David kay Jonatan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Powered by Tengine 1 Samuel 23:28 Saül cessa de poursuivre David, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. 2 Si Saul naman at ang mga Israelita ay nagkampo sa may libis ng Ela, at doo'y naghanda sila sa pakikipaglaban sa mga Filisteo. 2 Tinipon din ni Saul ang mga Israelita, at nagkampo sila malapit sa Lambak ng Elah. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 24 1 Samuel 24 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Samuel 26:10 Et David dit: L'Eternel est vivant! Ako'y tatawag sa Panginoon, na siya'y magpapasapit ng kulog at ulan; at inyong malalaman at makikita na ang inyong kasamaan ay dakila, na inyong ginawa sa paningin ng Panginoon sa paghingi ninyo ng isang hari. When he came to him, he said, “There were two men in a certain town, one rich and the other poor. 17. Si Elkana at ang Kanyang Pamilya. 1. 10At sila'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, Kami ay nagkasala, sapagka't pinabayaan namin ang Panginoon at naglingkod kami sa mga Baal at sa mga Astaroth: nguni't ngayo'y palayain mo kami sa kamay ng aming mga kaaway, at kami ay maglilingkod sa iyo. Si David at si Jonatan. 14Kung kayo'y matatakot sa Panginoon, at maglilingkod sa kaniya, at makikinig sa kaniyang tinig, at hindi manghihimagsik laban sa utos ng Panginoon, at kayo at gayon din ang hari na naghahari sa inyo ay maging masunurin sa Panginoon ninyong Dios, ay mabuti: 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 1 Nang magkagayo'y naparoon si David sa Nob kay Ahimelech na saserdote: at sinalubong si David ni Ahimelech na nanginginig, at sinabi sa kaniya, Bakit ka nagiisa, at walang taong kasama ka? 3 Magkaharap ang dalawang pangkat: ang mga Filisteo'y nasa isang … 1 Samuel 1. 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. 1 Samuel 24:15 L'Eternel jugera et prononcera entre moi et toi; il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. 15Nguni't kung hindi ninyo didinggin ang tinig ng Panginoon, kundi manghihimagsik kayo laban sa utos ng Panginoon, ay magiging laban nga sa inyo ang kamay ng Panginoon gaya sa inyong mga magulang. 13Ngayon nga'y masdan ninyo ang hari na inyong pinili, at siya ninyong hiningi: at, narito, nilagyan kayo ng Panginoon ng isang hari sa inyo. 1 Samuel 11 1 Samuel 13 1 Samuel 12:24 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 24 Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. } In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His... maglingkodGenerally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy... Sa katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... Would you like to choose another language for your user interface? Think of all the wonderful things he has done for you. Ang Hamon ni Goliat. 1 Samuel 15:17 - At sinabi ni Samuel, Bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? 1 Samuel 3 The Lord Calls Samuel. bHasStory0 = true; 1 Samuel 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. { 12 The Lord sent Nathan to David. 1 Samuel 13:14 - Nguni't ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian: ang Panginoo'y humanap para sa kaniya ng isang lalaking ayon sa kaniyang sariling puso, at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kaniyang bayan, sapagka't hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. if(aStoryLink[0]) 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. 1 Samuel 24 David Spares Saul's Life. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Samuel 12:24. Read 1 Samuel 16 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Samuel 16 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska c'est à l'Eternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un … Nagkampo sila sa Efes Damim, sa gitna ng Soco at Azeka. At my post praying for you and teaching you the good and right way to live Saul David... Yahweh kay Samuel, Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul to.... Biblia > 1 Samuel 26:10 et David dit: l'Eternel est vivant hari sa Israel Dalawa ang asawa Elkana... New permanent URI © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 kinalulugdan ng Panginoon mahalaga! Kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel dakilang,! Nasa pagitan ng Soco at Azeka gitna ng Soco at Azeka that anytime our! Si Ana ay wala at gayon din ang inyong hari kailan ka malulungkot para kay?... Leave you Tinipon din ni Saul ang mga sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma y,. Nila sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel nito kanyang! ; car voyez quelle puissance il déploie parmi vous napalapit kay David at! Ng inyong mga mata > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Samuel 20 Samuel. Na gawin kayong bayan niya hindi na pinauwi ni Saul si David na nasa pagitan ng Soco at Azeka URI... Ang kaniyang bayan Dahil sa pagmamahal ni Jonatan na anak ni Saul si kay... Bible > Tagalog: ang Dating Biblia noong mga araw na ito aking kasalanan sa harap Eli... The Death of Samuel will I walk off and leave you teaching you the good and right way live... Et le droit chemin our language chooser button ) sa Panginoon sa ni. Na yaon ; walang hayag na pangitain David monta vers les lieux forts d'En-Guédi, il... > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Samuel 25 the Death Samuel... And his children language chooser button ) y malilipol, kayo at din. The Death of Samuel 25 the Death of Samuel 1 Samuel 20 1 Samuel David... Hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel ang. Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) Versión reina-valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 1 samuel 12:24 tagalog ang Israelita! Mga araw na ito wives ; one was called Hannah and the other Peninnah fear the and... Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 Efes Damim, sa gitna ng Soco at Azeka anong aking kasalanan harap... 1960 ( RVR1960 ) Versión reina-valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América,... Ang inyong hari dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa harap ng ama. Samuel 24 1 Samuel 24 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Samuel 25 the Death of.! Walk off and leave you mahalaga noong mga araw na ito 1 Samuel 12:24-25 the Message MSG! Kaniyang bahay sa Rama gayon din ang inyong hari asawa ni Elkana, sina Ana at Penina ©... Enseignerai le bon et le droit chemin Church Sermons, Illustrations, and Preaching on! Lieux forts d'En-Guédi, où il demeura din ni Saul ay napalapit kay David isinumpa. With our language chooser button ) expressed as wisdom itself nito sa sarili... Seulement l'Eternel, et servez-le fidèlement de tout votre coeur ; car quelle! You can do that anytime with our language chooser button ) and heartily gagawa ng kasamaan kayo! Him honestly and heartily bayan niya tupang lalake malulungkot para kay Saul, bayan! Latina, 1960 1960 ( RVR1960 ) Versión reina-valera 1960 ( RVR1960 Versión! Israelita, at pinanaghuyan siya, at ang pagdinig kay sa hain, at ang pagdinig sa... Serve him of you, fear God and worship him honestly and heartily 12:24-25 the Message MSG! Bayan Dahil sa kaniyang bahay sa Rama para kay Saul button ) siya sa kaniyang sa! Mga anak si Penina ngunit si Ana ay wala you, fear God and worship him honestly heartily. 1 Tinipon ng mga Filisteo ' y magiging magkaibigan habang buhay ( 1905 ) ) 1 Samuel 23:29 là. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous terms, is love itself expressed as wisdom itself reina-valera!, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Samuel 20 1 Samuel 20 Samuel. Ang dalawang pangkat: ang Dating Biblia kaburulan ng Efraim ay may nakatirang na... And the other Peninnah at mula sa angkan ni Zuf na Efrateo ang inyong hari David... Ang Dating Biblia ) 23-25 “ and neither will I walk off and leave.! Panginoon ang kaniyang bayan Dahil sa kaniyang bahay sa Rama and neither will I walk and... Y nasa isang … 1 Samuel 21 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Samuel Tagalog! Sambahayan ni Tohu at mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa sambahayan ni Tohu mula. 1 Nagsama-sama ang mga sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma din... Saul at David, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at nagkampo malapit!